Provozní řád Mateřská škola

 • Školní stravování se řídí školským zákonem č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů; vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování , výživovými normami, průměrnou měsíční spotřebou potravin a rozpětím finančních normativů na nákup potravin stanovenými v příloze této vyhlášky. Nařízením EU č.852/2004 z 29.4.2004 o hygieně potravin, vyhláškou č.147/98 Sb. o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby a vyhláškou č. 137/2004 Sb. a 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby.
 • Denní stravování nelze dělit na jednotlivá jídla a samostatně za ně platit.
 • Způsob úhrady stravného:
 • hotově v kanceláři školní jídelny
 • inkasem ze sporožirového účtu nebo z běžného účtu
 • Pokud platby od strávníků u bezhotovostních plateb nebudou připsány na účet školní jídelny v daném termínu, bude tato skutečnost oznámena zákonnému zástupci. Zákonný zástupce strávníka je povinen uhradit stravné hotově v kanceláři školní jídelny. Pokud nebude stravné uhrazeno opakovaně, bude strávník vyřazen z bezhotovostních plateb a obědy bude možné hradit jen v hotovosti.
 • Při platbě v hotovosti platí strávník vždy nejpozději poslední den stávajícího měsíce na měsíc následující. Na dobu kratší než jeden měsíc je možné platit jen ve vyjímečných případech.
 • Na dotované stravování mají žáci dle § 119 Školského zákona nárok pouze v době jejich pobytu ve škole. Podle § 117 odst.1 písm. b) a c) nemají žáci nárok na dotovaný oběd o prázdninách, při ředitelském volnu apod.
 • Přihlášky a odhlášky stravování je nutno provést vždy den předem nebo týž den ráno nejpozději do 8:00 hodin. Při onemocnění strávníka z řad žáků si lze první den nepřítomnosti vyzvednout stravu do jídlonosičů. Na další dny jeho nepřítomnosti ve škole je nutné včas stravování odhlásit (možno osobně, telefonicky nebo na záznamník). Peníze za odhlášené stravování se odečítají strávníkům vždy při strhávání zálohy na následující měsíc, pro strávníky platící v hotovosti bude částka za odhlášky odečtena při placení na další měsíc.
 • Strávníci se stravují v prostorách mateřské školky. Oběd do jídlonosičů je povolen cizím strávníkům a první den nemoci u žáků.
 • Velikost a kvalita stravy je určena vnitřním předpisem, recepturami pro školní stravování a vlastními recepturami.
 • Velikost a kvalitu porcí lze reklamovat u vedoucí kuchařky nebo v kanceláři školní jídelny.
 • Strávníci jsou povinni řídit se provozním řádem, pokyny vedoucí jídelny i pokyny všech zaměstnanců školní jídelny.
 • Strávníci se chovají při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování. Při opakovaném nevhodném nebo drzém chování může být strávník ze stravování vyloučen.
 • Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s vedoucí kuchařkou podle zásad zdravé výživy. Je sestavován vždy na celý týden dopředu a vyvěšen ve školní jídelně, zveřejněn v kanceláři jídelny.

V Mladé Boleslavi dne 1. 9. 2021